Karta Pobytu – najczęstsze pytania

Witamy na stronie poświęconej jednemu z kluczowych dokumentów dla cudzoziemców przebywających na terenie Polski – Karcie Pobytu. Znajdziesz tutaj kompleksowe informacje zarówno dla tych, którzy planują złożenie wniosku o kartę, jak i dla osób, które już taką kartę posiadają i chcą wiedzieć więcej o przywilejach oraz obowiązkach z nią związanych.

Karta Pobytu to dokument potwierdzający tożsamość obcokrajowca, a także upoważniający do legalnego przebywania na terenie Polski. Wiele osób zastanawia się nad tym, jakie konkretne prawa oferuje, w tym czy daje możliwość podjęcia pracy bez konieczności posiadania dodatkowych dokumentów. Odpowiadamy na te i wiele innych pytań, by rozwiać wszelkie wątpliwości związane z Kartą Pobytu.


Co to jest Karta Pobytu?

Karta pobytu w Polsce to dokument wydawany cudzoziemcom (obywatelom krajów nienależących do Unii Europejskiej), pozwalający na legalny pobyt w Polsce. Stanowi potwierdzenie prawa do przebywania na terenie kraju i upoważnia do wielokrotnego przekraczania granicy polskiej bez potrzeby posiadania wizy. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o karcie pobytu:

Funkcje Karty Pobytu

 • Potwierdzenie tożsamości
  Karta pobytu służy jako dowód tożsamości podczas pobytu w Polsce.
 • Wielokrotne przekraczanie granicy
  Posiadanie karty pobytu wraz z ważnym paszportem upoważnia do wielokrotnego wjazdu i wyjazdu z Polski.
 • Pobyt w Strefie Schengen
  Pozwala na podróżowanie w obrębie strefy Schengen bez wizy, pod warunkiem przestrzegania reguł dotyczących pobytu krótkoterminowego (do 90 dni w ciągu każdych 180 dni).
 • Warunki podróżowania po Strefie Schengen:
  – Posiadanie ważnego dokumentu podróży
  – Uzasadnienie celu i warunków planowanego pobytu
  – Dysponowanie wystarczającymi środkami utrzymania lub ich źródłem
  – Bycie nie uznanym za zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych państw strefy Schengen
 • Rodzaje zezwoleń na Karcie Pobytu
  – Zezwolenie na pobyt czasowy: Dokument wydawany zgodnie z terminem ważności udzielonego zezwolenia.
  Zezwolenie na pobyt stały: Dokument wydawany na okres 10 lat.
  Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE: Dokument wydawany na okres 5 lat.
  Zgoda na pobyt ze względów humanitarnych: Dokument wydawany na okres 2 lata.
 • Status Uchodźcy lub Ochrona uzupełniająca
  – Status Uchodźcy: Dokument wydawany na okres 3 lat.
  – Ochrona uzupełniająca: Dokument wydawany na okres 2 lat.

Procesy związane z Kartą Pobytu

Zainteresowane osoby powinny złożyć odpowiednie wnioski i dokumenty oraz spełnić wszelkie wymagania prawne, aby uzyskać kartę pobytu. Procedury te mogą się różnić w zależności od celu i typu pobytu oraz pozycji prawnej cudzoziemca na terytorium Polski. Warto zwrócić uwagę, że karta pobytu nie zastępuje wizy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa i nie jest dokumentem podróży.


Czy karta pobytu daje zezwolenie na pracę?

Aby cudzoziemiec z państwa spoza Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii mógł legalnie pracować w Polsce, wymagane jest spełnienie poniższych warunków:

 • Legalny pobyt na terytorium Polski: Cudzoziemiec musi posiadać odpowiednie dokumenty pobytowe uprawniające do pobytu, takie jak wiza lub karta pobytu.
 • Zezwolenie na pracę: Jeśli jest wymagane, cudzoziemiec powinien uzyskać:
  – zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (zezwolenie jednolite),
  – zezwolenie na pracę wydane na wniosek pracodawcy,
  – zezwolenie na pracę sezonową,
  – oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi przez pracodawcę.
 • Zgodność dokumentów pobytowych z możliwością pracy: Dokumenty te nie mogą wykluczać możliwości pracy (np. wiza turystyczna).
 • Zgodność warunków pracy z zezwoleniem: Praca powinna odbywać się na zdefiniowanych warunkach i stanowisku pracy, zgodnie z tym, co określono w zezwoleniach lub oświadczeniach o pracy, choć dopuszczalna jest zmiana warunków na korzyść pracownika (np. podwyższenie wynagrodzenia, zmiana umowy cywilnoprawnej na umowę o pracę).

Praca jest niedozwolona, gdy cudzoziemiec jest w Polsce na podstawie:

 • Wizy z określonym celem:
  – „01” – cel turystyczny
  – „20” – korzystanie z ochrony czasowej
 • Zezwolenia na pobyt czasowy wydanego ze względów wymagających krótkotrwałego pobytu.

Ważna karta pobytu jest potwierdzeniem legalności pobytu cudzoziemca w Polsce i pozwala na powierzanie pracy po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia na pracę, chyba że cudzoziemiec jest z tego obowiązku zwolniony.

Jeśli cudzoziemiec korzysta w Polsce z form ochrony (np. status uchodźcy lub ochrona uzupełniająca), to jego pracodawca jest zwolniony z obowiązku uzyskania dla niego zezwolenia na pracę.